BÀI MẪU WRITING TASK 1 BAND 8.5 ĐƯỢC CHẤM BỞI GIÁM KHẢO IELTS Tháng 5 18

BÀI MẪU WRITING TASK 1 BAND 8.5 ĐƯỢC CHẤM BỞI GIÁM KHẢO IELTS

Dưới đây là bài mẫu + phân tích chi tiết các cấu trúc được sử dụng trong bài Writing Task 1 được chấm 8.5 bởi giám khảo IELTS.

Đề bài: The bar chart shows the petroleum production  and consumption among 7 regions in 2002.

Write a report for a university lecturer describing  the information shown below. 

Bài viết:

Nhận xét và chấm điểm:

Các cấu trúc được sử dụng trong bài:

1. So sánh:

In general, Europe, Australia, Asia and the United States used far more petroleum than the amount they could produce.

It is clear that Middle East was the biggest petroleum producer, while Europe's petroleum usage was the highest.

The consumption in the former, at around 25 million units, was about ten times as high as that in the latter.

In the same year, the usage in this country was about 5 million higher.

The amounts of petroleum consumed in Australia and Asia, at 7 and 11 million units respectively, were significantly higher than production statistics, both at just over 4 million barrels.

2. Liệt kê

 In 2002, Europe and Middle East each provided about 16 million barrels of petroleum on a daily basis.

The consumption in the former, at around 25 million units, was about ten times as high as that in the latter.

Meanwhile, approximately 11 million barrels per day were generated in the USA.

The amounts of petroleum consumed in Australia and Asia, at 7 and 11 million units respectively, were significantly higher than production statistics, both at just over 4 million barrels.

Figures for its counterpart were 6 million barrels created and 3 million barrels used.

3. Liên từ nối (dùng để tăng cột điểm Coherence & Cohesion)

In 2002, Europe and Middle East each provided about 16 million barrels of petroleum on a daily basis but the consumption in the former (Europe), at around 25 million units, was about ten times as high as that in the latter (Middle East).

Meanwhile, approximately 11 million barrels per day were generated in the USA. In the same year, the usage in this country (the USA) was about 5 million higher.

By contrast, Latin America's and Africa's amounts of petroleum made exceeded their usage.

By contrast, Latin America's and Africa's amounts of petroleum made exceeded their usage. The difference in Latin America was insignificant, whereas figures for its counterpart (Africa) were 6 million barrels created and 3 million barrels used.