Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn Tháng 7 31

Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

 

Thì hiện tại tiếp diễn được dùng rất nhiều trong hội thoại tiếng Anh. Bên cạnh cấu trúc đơn giản, thì này còn được dùng nhiều bởi những ý nghĩa đa dạng mà nó truyền tải. Hãy sẵn sàng cho bài đọc phía dưới để “master” thì hiện tại tiếp diễn nhé!


1 – Cấu trúc câu ở thì hiện tại tiếp diễn

Dạng khẳng định

Dạng phủ định

Dạng nghi vấn

Câu trả lời “Yes”

Câu trả lời “No”

I am + V-ing

I am not + V-ing

Am I + V-ing?

Yes, I am.

No, I am not.

We/ You/ They are + V-ing

We/ You/ They are not (aren’t) + V-ing

Are we/ you/ they + V-ing?

Yes, we are.

Yes, I am.

Yes, they are.

No, we are not.

No, I am not.

No, they are not.

He/ She/ It is + V-ing

He/ She/ It is not + V-ing

Is he/ she/ it + V-ing?

Yes, he is

Yes, she is.

Yes, it is.

.

No, he is not.

No, she is not.

No, it is not.

 

E.g. thì hiện tại tiếp diễn

(+) He is studying French. (Cậu ta đang học tiếng Pháp.)

(-) He is not studying French. (Cậu ta đang không học tiếng Pháp.)

(?) Is he studying French? (Cậu ta có đang học tiếng Pháp không?)

 

2 – Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn 

Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói về:

a – Những sự việc diễn ra ngay tại thời điểm nói.

I’m listening to music at the moment.

(Bây giờ tôi đang nghe nhạc.)

b – Những sự việc đang diễn ra trong khoảng thời gian hiện tại nhưng không nhất thiết phải diễn ra ngay tại thời điểm nói. Những hành động đi với thì tiếp diễn thường mang tính chất tạm thời.

At a café, Harry is talking to Lyn:

(Trong một quán cà phê, Harry đang nói với Lyn:)

Harry: You look so busy, Lyn.

(Bạn trông bận rộn quá, Lyn.)

Lyn: Yes, I am taking even more classes this semester.

c – Diễn tả sự việc lặp đi lặp lại gây sự bực mình hay khó chịu cho người nói, thường đi kèm trạng từ always, forever, …

Why are you always complaining about my weight?

(Tại sao cậu luôn phàn nàn về cân nặng của tớ vậy?)

3 – Trạng từ chỉ thời gian

Thì hiện tại tiếp diễn thường được sử dụng với một số từ và cụm từ sau:

now (hiện tại)

right now (ngay bây giờ)

at present (hiện tại)

at the moment (bây giờ/ ngay lúc này)

today (hôm nay) thì hiện tại tiếp diễn

this week (tuần này)

this year (năm nay)z

E.g. I am studying English right now. (Tôi đang học tiếng Anh ngay bây giờ.)

4 – Quy tắc thêm đuôi -ing

Hầu hết các động từ => để nguyên dạng động từ rồi thêm -ing

work → working

buy →  buying

Động từ kết thúc bằng đuôi -e => lược -e rồi thêm -ing

take → taking

write → writing

Động từ kết thúc bằng đuôi -ie => đổi -ie thành -y và thêm -ing

  die → dying

  lie → lying

Động từ có 1 âm tiết, kết thúc dưới dạng phụ âm – nguyên âm – phụ âm => nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm -ing

get → getting

run → running

 

Lưu ý!

Không chia các động từ sau với thì hiện tại tiếp diễn:

Động từ chỉ suy nghĩ, quan điểm: agree (đồng ý), understand (hiểu), believe (tin rằng), …

Động từ chỉ cảm xúc: like (thích), love (yêu), … thì hiện tại tiếp diễn

Động từ chỉ giác quan: see (nhìn), hear (nghe), …

Động từ chỉ sự sở hữu và tồn tại: belong (thuộc về), have (có), …

Chúng ta không có dạng V_ing với các động từ chỉ nhận thức, tri giác hoặc sự sở hữu như: tobe, see, hear, understand, know, like, want, feel, smell, remember, forget, …. Với các động từ này, ta dùng thì hiện tại đơn giản

Ex: I’m tired . (Tôi đang mệt)


Nguồn: Sưu tầm

Tìm Kiếm

Danh Mục